Verklarende woordenlijst

ABU – Algemene Bond Uitzendondernemingen

De ABU is een werkgeversorganisatie voor uitzendondernemingen die met circa vijfhonder leden ongeveer 65 procent van de markt vertegenwoordigt.

AWVN – Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW

De AWVN is met meer dan 750 aangesloten bedrijven is de grootste werkgeversorganisatie van Nederland en is betrokken bij meer dan de helft van de cao-onderhandelingen.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW bestrijdt arbeidsmarktfraude en misstanden op de arbeidsmarkt, met als doel oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer het laatste tijdelijke contract wordt omgezet in een vast contract. Vanaf juli 2015 mag een werkgever in een tijdvak van twee jaar maximaal drie tijdelijke contracten voor onbepaalde tijd afsluiten met dezelfde werknemer. Contracten horen tot dezelfde keten als ze elkaar opvolgen met tussenpozen van zes maanden of minder.

NBBU – Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

De NBBI is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van bijna duizend intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

NEN 4400-normen

NEN 4400-1 stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers. NEN 4400-2 stelt eisen aan buitenlandse ondernemingen die personeel detacheren en aan onderaannemers. Op basis van deze NEN 4400-normen kunnen bedrijven het SNA-keurmerk verwerven.

RvA – Raad voor Accreditatie

Ieder land in de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland zorgt de RvA voor het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen.

SNA – Stichting Normering Arbeid

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. SNA laat inspecties uitvoeren op basis van de NEN 4400-normen en kent het SNA-keurmerk toe.

Waadi – Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Deze wet legt de gedragsregels voor bemiddeling van arbeid door intermediairs vast. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeid (uitzendwerk).

Waga – Wet arbeidsvoorwaarden bij grensoverschrijdende arbeid

Deze wet regelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk in Nederland werken dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen.

WAS – Wet aanpak schijnconstructies

Deze wet moet uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegengaan. Vanaf 1 juli 2015 zijn constructies om minder dan het minimumloon te betalen verboden en is de opdrachtgever aansprakelijk bij misstanden.

Wet AVV

Deze Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten regelt dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cao-bepalingen op verzoek algemeen verbindend kan verklaren. Voorwaarde is dat de bepalingen gelden voor een naar zijn oordeel belangrijke meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen.

WML – Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Deze wet geeft werknemers van 23 tot en met 64 jaar aanspraak op een vastgesteld minimumloon. De hoogte daarvan wordt tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

WKR – Werkkostenregeling

Beschrijft de voorwaarden waaronder loon in natura onbelast is. Voorbeelden van loon in natura zijn de reiskostenvergoeding, maaltijden in de bedrijfskantine en een telefoon van de zaak.

WWZ – Wet werk en zekerheid

De wijzigingen in deze wet richten zich op het flexrecht, het ontslagrecht en de WW. De positie van flexwerkers wordt versterkt. Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller en eerlijker, en minder kostbaar voor werkgevers. Het richt zich meer op het vinden van een nieuwe baan voor ontslagen medewerkers. De duur van de WW wordt stap voor stap verkort naar maximaal twee jaar.